Skip to main content

Hvordan aggregere og lage kontekstuelle data på kommunenivå

Eksempelet nedenfor viser hvordan man kan lage aggregerte data på kommunenivå (kontekstuelle data) til bruk i en enkel regresjonsanalyse.

Man begynner med å lage et vanlig persondatasett med utvalgte opplysninger, inkludert en variabel som skal brukes som koblingsnøkkel for de aggregerte dataene, i dette tilfellet variabelen kommune (faktisk bostedskommune). Deretter lages to nye datasett som brukes til å hente ut hhv. lønn/formue og ledighets-/bosettingstall på kommunenivå.

Metoden for å aggregere er å bruke kommandoen collapse(), der en bruker opsjonen by() til å spesifisere nivået en skal aggregere på (kommune). Deretter brukes kommandoen merge til å koble de aggregerte dataene på persondatasettet via oppgitt koblingsnøkkel (kommune).

Husk å døpe om navn på de aggregerte variablene før de kobles på persondatasettet.

Skriptet gjennomgås som en del av temakurset om kontekstuelle data, der også jobbing med familiedata demonstreres. Klikk her for mer om våre kurs.

 textblock
Hvordan koble kontekstuelle data på et persondatasett
-----------------------------------------------------
endblock

//Kobler på database
require no.ssb.fdb:30 as db

//Lager persondatasett
create-dataset personer
import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2021-01-01 as kommune
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/INNTEKT_WLONN 2021-01-01 as lønn
import db/INNTEKT_BER_BRFORM 2021-01-01 as formue
summarize lønn formue
histogram lønn, freq
histogram formue, freq

//Lager tall for snittlønn og snittformue per kommune og kobler på persondatasett
create-dataset kommunedata_lønn_formue
import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2021-01-01 as kommune
import db/INNTEKT_WLONN 2021-01-01 as lønn
import db/INNTEKT_BER_BRFORM 2021-01-01 as formue
collapse (mean) lønn formue, by(kommune)
rename lønn snittlønn_kommune
rename formue snittformue_kommune
summarize snittlønn_kommune snittformue_kommune
merge snittlønn_kommune snittformue_kommune into personer on kommune

//Lager tall for antall arbeidsledige og bosatte per kommune og kobler på persondatasett
create-dataset kommunedata_ledig_bosatt
import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2021-01-01 as kommune
import db/ARBSOEK2001FDT_HOVED 2021-01-01 as as_status
generate ant_ledig = 1 if as_status == '1'
generate ant_bosatt = 1
collapse (sum) ant_ledig ant_bosatt, by(kommune)
summarize ant_ledig ant_bosatt
merge ant_ledig ant_bosatt into personer on kommune

//Bruker til slutt persondatasettet til å foreta en enkelt regresjonsanalyse
use personer
generate ledig_pst = (ant_ledig / ant_bosatt) * 100

generate mann = 0
replace mann = 1 if kjønn == '1'

generate oslo = 0
replace oslo = 1 if kommune == '0301'

generate storkommune = 0
replace storkommune = 1 if ant_bosatt > 80000

generate rik_kommune = 0
replace rik_kommune = 1 if snittformue_kommune > 2000000

regress lønn mann oslo formue snittformue_kommune snittlønn_kommune ledig_pst ant_bosatt
regress lønn mann oslo formue rik_kommune snittlønn_kommune ledig_pst storkommune