Skip to main content

Analysere turnusordninger

Skriptet nedenfor viser hvordan man kan jobbe med jobbdata fra A-ordningen. Dette ble gjennomgått i vårt temakurs som ble kjørt to ganger i 2022.

Dette konkrete eksempelet demonstrerer hvordan man kan foreta en analyse av turnusordninger.

 require no.ssb.fdb:30 as db

//Lager datasett for sysselsatte (persondata)
create-dataset sysselsatte2
import db/ARBLONN_PERS_KJOENN 2021-07-16 as kjønn
import db/ARBLONN_PERS_ALDER 2021-07-16 as alder

//Lager datasett for arbeidsforhold (jobbdata)
create-dataset arbeidsforhold2
import db/ARBLONN_ARB_TID_ORDNING 2021-07-16 as arb_ordning
import db/ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID 2021-07-16 as arbtid
import db/ARBEIDSFORHOLD_PERSON as personid

tabulate arb_ordning

//Aggregerer fra jobbdata- til persondatanivå ved å summere arbeidstid og stillingsprosent per person. Kobler deretter jobbopplysningene på persondatasettet sysselsatte
keep if arb_ordning == 'dogn355'
generate ant_turnus = 1
collapse (sum) ant_turnus arbtid, by(personid)
merge ant_turnus arbtid into sysselsatte2

//Lager turnus-statistikk
use sysselsatte2
tabulate ant_turnus, summarize(arbtid) mean freq

generate turnus = 0
replace turnus = 1 if ant_turnus >= 1

summarize arbtid if turnus

tabulate turnus, cellpct freq
tabulate kjønn turnus, rowpct freq
tabulate kjønn if turnus, summarize(arbtid)

generate aldersgr = 1
replace aldersgr = 2 if alder > 25
replace aldersgr = 3 if alder > 40
replace aldersgr = 4 if alder > 60
assign-labels aldersgr alderslabel

tabulate aldersgr turnus, rowpct freq
tabulate aldersgr if turnus, summarize(arbtid)