Skip to main content

Lage datasett bestående av ektefeller, par og ikke-par

Skriptet under er en utvidelse av Lage datasett bestående av ektefeller og par.

Siste del av skriptet lager en utvidet populasjon som også inkluderer personer utenfor et parforhold: Enslige og barn i familie med par. Dette gjør deg i stand til å måle hvor mange som er i et parforhold vs ikke-parforhold. Ellers er de to skriptene identiske.

 //Kobler til databasen
require no.ssb.fdb:30 as ds

//Lager datasett bestående av eldste person i hver familie
create-dataset eldst
import ds/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2021-01-01 as famnr
import ds/BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE 2021-01-01 as personkode_eldst
import ds/BEFOLKNING_PARSTATUS 2021-01-01 as parstatus_eldst
import ds/REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08 2020-11-16 as yrke_eldst
keep if personkode_eldst == '1'

//Lager datasett med yngste person i hver familie, og som ikke er barn
create-dataset yngst
import ds/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2021-01-01 as famnr
import ds/BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE 2021-01-01 as personkode_yngst
import ds/BEFOLKNING_PARSTATUS 2021-01-01 as parstatus_yngst
import ds/REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08 2020-11-16 as yrke_yngst
keep if personkode_yngst == '2'

//Bruker datasettet med eldste personer og kobler tilhørende variabler inn i datasett med yngste personer via familienummer (familienummer = eldste persons id-nummer)
use eldst
merge personkode_eldst parstatus_eldst yrke_eldst into yngst on famnr 

//Datasettet yngst inneholder nå data om begge ektefeller/parmedlemmer for alle par i befolkningen. Kjører kontrolltabeller
use yngst
tabulate personkode_yngst, missing
tabulate personkode_eldst, missing
tabulate parstatus_yngst, missing
tabulate parstatus_eldst, missing
tabulate yrke_eldst, missing
tabulate yrke_yngst, missing

//Sjekke om begge, en eller ingen av ektefellene/parmedlemmene er i jobb
generate jobb_yngst = 1 if sysmiss(yrke_yngst) == 0
generate jobb_eldst = 1 if sysmiss(yrke_eldst) == 0
tabulate jobb_eldst jobb_yngst, missing

//Ønsker å lage statistikk over antall personer i et parforhold vs. ikke i et parforhold. Lager da først et nytt datasett som også inkluderer enslige og barn i familie med par.
create-dataset yngst_og_ikke_par
import ds/BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE 2021-01-01 as personkode
import ds/BEFOLKNING_PARSTATUS 2021-01-01 as parstatus
keep if personkode == '2' | inlist(parstatus,'0','8')

//Kobler opplysningene fra datasettet med personer i parforhold på det nye utvidete datasettet. De som har missing for variabelen personkode_yngst etter koblingen er personer som ikke er i et parforhold 
use yngst
merge famnr personkode_yngst parstatus_yngst yrke_yngst personkode_eldst parstatus_eldst yrke_eldst into yngst_og_ikke_par

use yngst_og_ikke_par
generate par = 1
replace par = 0 if sysmiss(personkode_yngst)

tabulate par, missing