Skip to main content

Beregne antall barn uavhengig av hvor barna bor

I microdata.no finnes det ferdige variabler som viser antall barn i familien eller husholdningen, men dette inkluderer bare de barna som faktisk bor sammen med de respektive foreldrene.

I noen tilfeller kan det være nyttig å også inkludere barn som bor andre steder enn hos foreldrene. Dette inkluderer barn som bor hos kun en av foreldrene der hvor foreldrene ikke bor sammen, eller der barnet ikke bor hos noen av foreldrene.

Skriptet under viser hvordan man finner foreldre med barn under 18 uavhengig om barnet bor hos mor og/eller far eller andre steder. Videre beregner vi antall barn per forelder, og avgrenser dessuten til foreldre bosatt i Oslo.

 require no.ssb.fdb:30 as db

//Lager datasett av barn under 18
create-dataset barn
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as fdato
generate alder = 2022 - int(fdato/100)
keep if alder < 18
import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as farid
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as morid

//Lager datasett av foreldre bosatt i Oslo
create-dataset osloforeldre
import db/BOSATTEFDT_BOSTED 2022-12-31 as kommune_far
keep if kommune_far == '0301'
clone-variables kommune_far -> kommune_mor
merge kommune_far into barn on farid
merge kommune_mor into barn on morid

//Lager dummyvariabler for barn som angir om man har hhv. en far eller mor bosatt i Oslo, og fjerner de som ikke har noen foreldre bosatt i Oslo
use barn
generate oslofar = kommune_far == '0301'
generate oslomor = kommune_mor == '0301'
drop if !oslofar & !oslomor
tabulate oslofar oslomor

//Lager en kopi av barnedatasettet for å kunne koble sammen både mor og far med barnet
clone-dataset barn barn2

//Aggregerer barnedatasettet ved å telle opp antall barn per far bosatt i Oslo, og kobler på foreldredatasettet
collapse(count) oslofar -> ant_barn_far, by(farid)
merge ant_barn_far into osloforeldre

//Bruker det kopierte datasettet for å gjøre det samme med mødre bosatt i Oslo
use barn2
collapse(count) oslomor -> ant_barn_mor, by(morid)
merge ant_barn_mor into osloforeldre

//Bruker foreldredatasettet til å lage statistikk over antall barn. Fjerner foreldre som ikke har barn fra populasjonen
use osloforeldre
keep if ant_barn_far > 0 | ant_barn_mor > 0

textblock
Lager kontrolltabell som viser antall barn for mor og far bosatt i Oslo. Menn vil ha missing på variabelen ant_barn_mor, og kvinner vil ha missing på variabelen ant_barn_far. Dette ser man av rekken/kolonnen som viser SYSMISS. Noen få individer har verdi både på ant_barn_far og ant_barn_mor. Dette kan skyldes at personer har skiftet kjønn, eller det kan være snakk om feilkoding:
endblock
tabulate ant_barn_far ant_barn_mor, missing

//Erstatter missingverdier med null slik at man kan summere antall barn over ant_barn_far og ant_barn_mor. Med noen få unntak har alle verdi bare på en av variablene. Variabelen ant_barn skal da i praksis vise antall barn per forelder bosatt i Oslo (uavhengig av hvor barnet bor). Merk at man teller opp antall barn per forelder og ikke per familie. 

replace ant_barn_far = 0 if sysmiss(ant_barn_far)
replace ant_barn_mor = 0 if sysmiss(ant_barn_mor)
generate ant_barn = ant_barn_far + ant_barn_mor

textblock
Antall foreldre bosatt i Oslo fordelt på antall barn under 18:
endblock
tabulate ant_barn