Skip to main content

Aggregere data til familienivå

Individer kan knyttes opp mot et familienummer som kan brukes til å aggregere opplysninger på familienivå. Individer tilhørende samme familie vil være registrert med det samme familienummeret som består av person-id’en til den eldste personen i familien.

I eksempelet opprettes først et persondatasett der en filtrerer ned på person i familier bestående av ektepar med små barn (kode 2.1.1). Deretter kobles det på demografiske opplysninger.

Familieinntekt er en opplysning på familienivå, dvs. familie = enhet. Derfor må en opprette et nytt datasett for dette formålet (datasett kan ikke bestå av variabler med ulike enhetstyper). En importerer da yrkesinntekt på personnivå, og bruker så kommandoen collapse(sum) til å summere inntektene på familienivå (by(famnr)). Resultatet blir et datasett med familie som enhet.

Til slutt kobles familieinntekt på persondatasettet vha. kommandoen merge.

 //Kobler til databank
require no.ssb.fdb:30 as db

//Oppretter først et persondatasett for personer i familier bestående av ektepar med små barn
create-dataset persondata
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP 2021-01-01 as famtype
tabulate famtype
keep if famtype == '2.1.1'

//Legger til diverse demografiske opplysninger
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
generate alder = 2021 - int(faarmnd/100)

import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2021-01-01 as bosted
generate fylke = substr(bosted, 1, 2)

import db/BEFOLKNING_BARN_I_HUSH 2021-01-01 as antbarn


//Oppretter datasett for generering av total yrkesinntekt per familie => enhet = familie
create-dataset familiedata
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2021-01-01 as famnr
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2021-01-01 as yrkesinnt
collapse (sum) yrkesinnt, by(famnr)
rename yrkesinnt familieinnt

//Kobler familieinntekt på persondatasettet (enhet = personer)
merge familieinnt into persondata on PERSONID_1

//Lager familiestatistikk. Familienummeret består av person-id til eldste person i familien, så når en fjerner individer med manglende familieinntekt sitter en igjen med et datasett med familie som enhet. Alle personopplysninger vil da gjelde for eldste person i familien
use persondata
drop if sysmiss(familieinnt)

rename alder alder_eldst
rename kjønn kjønn_eldst

define-labels fylketekst '03' Oslo '11' Rogaland '15' 'Møre og Romsdal' '18' Nordland '30' Viken '34' Innlandet '38' 'Vestfold og Telemark' '42' Agder '46' Vestland '50' Trøndelag '54' 'Troms og Finnmark' '21' Spitsbergen '25' 'Utdanning i utlandet' '99' Uoppgitt
assign-labels fylke fylketekst

tabulate fylke

histogram alder_eldst, discrete
histogram antbarn, discrete percent

tabulate antbarn
tabulate antbarn, cellpct
tabulate antbarn kjønn_eldst

summarize familieinnt
barchart (mean) familieinnt, by(fylke)
barchart (mean) familieinnt, by(antbarn)
histogram familieinnt, freq
histogram familieinnt, by(antbarn) percent