Skip to main content

Praktisk gjennomgang – temakurs om kontekstuelle data del 1 - familiedata

Skriptet nedenfor viser hvordan man kan jobbe med familiedata. Dette ble gjennomgått i vårt temakurs som ble kjørt to ganger i 2022. Temakurset demonstrerer også hvordan man jobber med kontekstuelle kommunedata. [Se eget eksempel for dette.](docs\eksempel\Sammensatte operasjoner\10. Hvordan aggregere og lage kontekstuelle data på kommunenivå.md)

Klikk her for mer om våre kurs.

 //Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

textblock
1) Aggregere fra persondata til familiedata
-------------------------------------------
endblock

//Oppretter først et persondatasett for personer i familier bestående av ektepar med små barn
create-dataset persondata1
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP 2019-01-01 as famtype
tabulate famtype
keep if famtype == '2.1.1'

//Legger til demografiske opplysninger
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
generate alder = 2019 - int(faarmnd/100)
import db/BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR 2019-01-01 as antbarn

//Oppretter datasett for generering av total yrkesinntekt per familie => enhet = familie
create-dataset familiedata1
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2019-01-01 as famnr
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as yrkesinnt
collapse (sum) yrkesinnt, by(famnr)
rename yrkesinnt familieinnt

//Kobler familieinntekt på persondatasettet (enhet = personer)
merge familieinnt into persondata1 on PERSONID_1

//Lager familiestatistikk. Familienummeret består av person-id til eldste person i familien, så når en fjerner individer med manglende familieinntekt sitter en igjen med et datasett med familie som enhet. Alle personopplysninger vil da gjelde for eldste person i familien
use persondata1
drop if sysmiss(familieinnt)
rename alder alder_eldst

histogram alder_eldst, discrete
histogram antbarn, discrete percent
tabulate antbarn

summarize familieinnt
barchart (mean) familieinnt, by(antbarn)
histogram familieinnt, freq
histogram familieinnt, by(antbarn) percent


textblock
2) Konstruere familiedata og koble på persondatasett
----------------------------------------------------
endblock

//Oppretter først et persondatasett for personer i familier bestående av ektepar med små barn
create-dataset persondata2
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP 2019-01-01 as famtype
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2019-01-01 as famnr
tabulate famtype
keep if famtype == '2.1.1'

//Legger til diverse demografiske opplysninger
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
generate alder = 2019 - int(faarmnd/100)
import db/BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR 2019-01-01 as antbarn


//Oppretter datasett for generering av total yrkesinntekt per familie => enhet = familie
create-dataset familiedata2
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2019-01-01 as famnr
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as yrkesinnt
collapse (sum) yrkesinnt, by(famnr)
rename yrkesinnt familieinnt

//Kobler familieinntekt på persondatasettet (enhet = personer)
merge familieinnt into persondata2 on famnr

//Lager person- og familiestatistikk
use persondata2
histogram alder, discrete
histogram antbarn, discrete percent
tabulate antbarn

summarize familieinnt
barchart (mean) familieinnt, by(antbarn)
histogram familieinnt, freq
histogram familieinnt, by(antbarn) percent


textblock
3) Koble foreldredata på persondata
-----------------------------------
endblock

//Lager et persondatasett med lenker til far og mor
create-dataset persondata3
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd
import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_far
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_mor

//Henter opplysninger om foreldre og kobler på persondatasett
create-dataset foreldredata3
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt_far
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd_far
clone-variables inntekt_far -> inntekt_mor
clone-variables utd_far -> utd_mor

merge inntekt_far utd_far into persondata3 on fnr_far
merge inntekt_mor utd_mor into persondata3 on fnr_mor

//Kjører en enkel lineær regresjon for å teste sammenheng mellom egen og foreldres inntekt
use persondata3
generate mann = 0
replace mann = 1 if kjønn == '1'

destring utd
generate høyutd = 0
replace høyutd = 1 if utd >= 700000 & utd < 900000
replace høyutd = utd if sysmiss(utd)

destring utd_far
generate høyutd_far = 0
replace høyutd_far = 1 if utd_far >= 700000 & utd_far < 900000
replace høyutd_far = utd_far if sysmiss(utd_far)

destring utd_mor
generate høyutd_mor = 0
replace høyutd_mor = 1 if utd_mor >= 700000 & utd_mor < 900000
replace høyutd_mor = utd_mor if sysmiss(utd_mor)

summarize inntekt inntekt_far inntekt_mor
histogram inntekt_far, percent
histogram inntekt_mor, percent
correlate inntekt_far inntekt_mor
tabulate høyutd_far høyutd_mor

regress inntekt mann inntekt_far inntekt_mor høyutd høyutd_far høyutd_mor


textblock
4) Koble data om foreldre og besteforeldre på persondatasett
------------------------------------------------------------
endblock

//Lager et persondatasett med lenker til far og mor
create-dataset persondata4
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd
import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_far
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_mor

//Henter opplysninger om foreldre og kobler på persondatasett
create-dataset foreldre4
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt_far
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd_far
clone-variables inntekt_far -> inntekt_mor
clone-variables utd_far -> utd_mor

import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_farfar
import db/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_morfar
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_farmor
import db/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_mormor

merge inntekt_far utd_far fnr_farfar fnr_farmor into persondata4 on fnr_far
merge inntekt_mor utd_mor fnr_morfar fnr_mormor into persondata4 on fnr_mor

create-dataset besteforeldre4
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2019-01-01 as inntekt_farfar
import db/NUDB_BU 2019-01-01 as utd_farfar
clone-variables inntekt_farfar -> inntekt_farmor
clone-variables inntekt_farfar -> inntekt_morfar
clone-variables inntekt_farfar -> inntekt_mormor
clone-variables utd_farfar -> utd_farmor
clone-variables utd_farfar -> utd_morfar
clone-variables utd_farfar -> utd_mormor

merge inntekt_farfar utd_farfar into persondata4 on fnr_farfar
merge inntekt_farmor utd_farmor into persondata4 on fnr_farmor
merge inntekt_morfar utd_morfar into persondata4 on fnr_morfar
merge inntekt_mormor utd_mormor into persondata4 on fnr_mormor

use persondata4
summarize inntekt inntekt_far inntekt_mor inntekt_farfar inntekt_farmor inntekt_morfar inntekt_mormor
barchart(mean) inntekt inntekt_far inntekt_mor inntekt_farfar inntekt_farmor inntekt_morfar inntekt_mormortextblock
5) Konstruere persondatasett bestående av ektefeller
----------------------------------------------------
endblock

//Lager datasett bestående av eldste person i hver familie
create-dataset eldst5
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2021-01-01 as famnr
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE 2021-01-01 as personkode_eldst
import db/BEFOLKNING_PARSTATUS 2021-01-01 as parstatus_eldst
import db/REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08 2020-11-16 as yrke_eldst
keep if personkode_eldst == '1'

//Lager datasett med yngste person i hver familie, og som ikke er barn
create-dataset yngst5
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR 2021-01-01 as famnr
import db/BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE 2021-01-01 as personkode_yngst
import db/BEFOLKNING_PARSTATUS 2021-01-01 as parstatus_yngst
import db/REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08 2020-11-16 as yrke_yngst
keep if personkode_yngst == '2'

//Bruker datasettet med eldste personer og kobler tilhørende variabler inn i datasett med yngste personer via familienummer (familienummer = eldste persons id-nummer)
use eldst5
merge personkode_eldst parstatus_eldst yrke_eldst into yngst5 on famnr 

//Datasettet yngst inneholder nå data om begge ektefeller/parmedlemmer for alle par i befolkningen. Kjører kontrolltabeller
use yngst5
tabulate personkode_yngst, missing
tabulate personkode_eldst, missing
tabulate parstatus_yngst, missing
tabulate parstatus_eldst, missing
tabulate yrke_eldst, missing
tabulate yrke_yngst, missing

//Sjekke om begge, en eller ingen av ektefellene/parmedlemmene er i jobb
generate jobb_yngst = 1 if sysmiss(yrke_yngst) == 0
generate jobb_eldst = 1 if sysmiss(yrke_eldst) == 0
tabulate jobb_eldst jobb_yngst, missing