Skip to main content

Praktisk gjennomgang – innføringskurs for deg med mindre programmeringserfaring

Skriptet nedenfor viser hvordan man løser oppgavene i oppgavesettet som benyttes for innføringskurset for deg med mindre programmeringserfaring, som Sikt og SSB kjører med jevne mellomrom. Klikk her for mer om våre kurs.

 //Bygge opp et datasett

require no.ssb.fdb:23 as ds

create-dataset totalpop

import ds/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
generate alder = 2020 - int(faarmnd/100)
histogram alder, discrete

import ds/BEFOLKNING_STATUSKODE 2020-01-01 as regstat
keep if regstat == '1'

histogram alder, discrete
summarize alder

keep if alder > 30 & alder < 50

import ds/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import ds/BEFOLKNING_FODELAND as land
import ds/NUDB_BU 2020-08-31 as utd
import ds/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2020-01-01 as bosted
import ds/INNTEKT_WLONN 2015-12-31 as lønn15
import ds/INNTEKT_WLONN 2016-12-31 as lønn16
import ds/INNTEKT_WLONN 2017-12-31 as lønn17
import ds/INNTEKT_WLONN 2018-12-31 as lønn18
import ds/INNTEKT_WLONN 2019-12-31 as lønn19

//Kjøre deskriptiv statistikk

//Endimensjonalt
tabulate kjønn, cellpct

summarize lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19
summarize lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19, gini

barchart (mean) lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19
barchart (count) lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19
barchart (median) lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19

histogram lønn19, freq
histogram lønn19, freq normal
histogram lønn19, bin(10)
histogram lønn19, bin(4)

//Todimensjonalt

generate norsk = 0
replace norsk = 1 if land == '000'
tabulate norsk
tabulate norsk, cellpct
piechart norsk

generate utdnivå = substr(utd,1,1)
tabulate utdnivå, cellpct

tabulate norsk kjønn, rowpct
tabulate utdnivå kjønn, rowpct
tabulate utdnivå norsk, rowpct

destring utdnivå
summarize lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19 if utdnivå < 2
summarize lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19 if utdnivå > 6

tabulate kjønn, summarize(lønn19)
tabulate norsk, summarize(lønn19)
tabulate utdnivå, summarize(lønn19)
tabulate utdnivå kjønn, summarize(lønn19)

barchart (mean) lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19, over(kjønn)
barchart (mean) lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19, over(norsk)
barchart (mean) lønn15 lønn16 lønn17 lønn18 lønn19, over(utdnivå)

histogram lønn19, by(kjønn)
histogram lønn19, by(norsk)

//Bruke labler i tabeller

define-labels utdlabel 0 'Ingen utdanning' 1 Barneskole 2 Ungdomsskole 3 Videregående 4 'Videregående - avsluttende' 5 'Påbygging til videregående' 6 'UH-utdanning - lavere nivå' 7 'UH-utdanning - høyere nivå' 8 Forskerutdanning 9 Uoppgitt
assign-labels utdnivå utdlabel
tabulate utdnivå kjønn

//Lage egne inndelinger
generate utdgr = 1 if utdnivå >= 0
replace utdgr = 2 if utdnivå >= 6
replace utdgr = 3 if utdnivå >= 7
replace utdgr = 9 if utdnivå == 9

define-labels utdlabel2 1 Lav 2 Middels 3 Høy 9 Uoppgitt
assign-labels utdgr utdlabel2
tabulate utdgr kjønn, rowpct freq
tabulate utdgr kjønn, rowpct freq missing

//Til slutt kjøres en enkel regresjon
generate mann = 0
replace mann = 1 if kjønn == '1'

generate oslo = 1 if bosted == '0301'
replace oslo = 0 if bosted != '0301'
tabulate oslo, cellpct

generate høy_utd = 1 if utdnivå >= 7
replace høy_utd = 0 if utdnivå >= 0 & utdnivå < 7

regress lønn19 alder norsk oslo mann høy_utd