Skip to main content

Kakediagram og spredningsdiagram - piechart og hexbin

Kommandoen piechart brukes til å lage kakediagram for diskrete variabler. Kommandoen hexbin lager et anonymiserende plotdiagram der plotarealet er delt inn i sekskanter som fargelegges ut i fra hvor mange plot det er i hvert areal.

 require no.ssb.fdb:30 as db

create-dataset demografidata
import db/INNTEKT_LONN 2020-01-01 as lønn20
import db/INNTEKT_LONN 2015-01-01 as lønn15
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
import db/BOSATTEFDT_BOSTED 2020-01-01 as bosted

// Koder om fra kommune- til fylkesnivå 
generate fylke = substr(bosted,1,2)

define-labels fylkerstring '03' Oslo '11' Rogaland '15' 'Møre og Romsdal' '18' Nordland '30' Viken '34' Innlandet '38' 'Vestfold og Telemark' '42' Agder '46' Vestland '50' Trøndelag '54' 'Troms og Finnmark' '21' Spitsbergen '25' 'Utdanning i utlandet' '99' Uoppgitt
assign-labels fylke fylkerstring

// Genererer alder per 2020
generate alder = 2020 - int(faarmnd/100)

// Kakediagram
// Dette er en fin måte å vise den prosentvise fordelingen for diskrete variabler på en grafisk måte

drop if alder < 16

piechart kjønn
piechart fylke

// Hexbinplot
// Dette er en anonymiserende måte å fremstille plotdiagrammer (egner seg best for kontinuerlige/metriske variabler), der tettheten i plottene fargelegges på en systematisk måte for å avdekke mønstre i fordelingen mellom to variabler

hexbin lønn20 lønn15
hexbin lønn20 lønn15 if inrange(alder,30,50)
hexbin lønn20 lønn15 if inrange(alder,20,30)