Studielån og karakterer i microdata.no

 av  Svein Johansen

Hvordan påvirker studielånet atferden vår? Hva påvirker studielånsatferden? I den nye versjonen av microdata.no kan du bruke studielånsdata som avhengig eller uavhengig variabel, sammen med for eksempel nye data om grunnskolekarakterer og inntektsvariabler oppdatert til nyeste tilgjengelige årgang.

Databasen i microdata.no ble 13. april utvidet med seks variabler om studielån og 18 om avgangs standpunktkarakterer i grunnskolen. Studielånsvariablene dekker perioden 2002-2019. Grunnskolekarakterene går fra skoleåret 2001/2002 til og med skoleåret 2019/2020, det vil si de siste som er gitt.

I den nye versjonen av databasen har vi også oppdatert 52 inntektsvariabler til de nyest tilgjengelige, det vil si til og med inntektsåret 2019.

Microdata.no inneholder nå 258 variabler om befolkning, utdanning, inntekt, trygd, sysselsetting, boforhold og barnevern. Alle er oppdatert til siste tilgjengelige årgang.

Nyhetene i versjon 6 av databasen i microdata.no:

Nye variabler
NUDB_GS_STP_ENM Engelsk muntlig
NUDB_GS_STP_ENS Engelsk skriftlig
NUDB_GS_STP_HEI Heimkunnskap (- 2007)
NUDB_GS_STP_KHV Kunst og håndverk
NUDB_GS_STP_KRL Kristendom, religion og livssyn (2002-2008, 2016-2020)
NUDB_GS_STP_KRO Kroppsøvning (2008 -)
NUDB_GS_STP_KROE Kroppsøving (- 2007)
NUDB_GS_STP_MAT Matematikk
NUDB_GS_STP_MHE Mat og Helse (2008 -)
NUDB_GS_STP_MUS Musikk
NUDB_GS_STP_NAM Natur-og miljøfag (- 2007)
NUDB_GS_STP_NAT Naturfag (2008 -)
NUDB_GS_STP_NOH Norsk hovedmål, skriftlig
NUDB_GS_STP_NOM Norsk hovedmål, muntlig
NUDB_GS_STP_NOS Norsk sidemål
NUDB_GS_STP_RLE Religion, livssyn og etikk (2008 - 2015)
NUDB_GS_STP_SAF Samfunnsfag (2008 -)
NUDB_GS_STP_SAM Samfunnsfag (- 2007)
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYR Saldo gebyr
LAANEKASSEN_SALDO_LAAN Saldo lån
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGER Saldo omkostninger
LAANEKASSEN_SALDO_RENTER Saldo renter
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAAN Utbetalt lån
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND Utbetalt stipend
Oppdaterte variabler
INNTEKT_AFP_OFF Avtalefestet pensjon, offentlig sektor
INNTEKT_AFP_PRIV Avtalefestet pensjon, privat sektor
INNTEKT_AFP_SUM Avtalefestet pensjon
INNTEKT_AKSJEUTBYTTE Aksjeutbytte
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR Alderspensjon fra Folketrygden
INNTEKT_ANDREKAPINNT Andre kapitalinntekter
INNTEKT_ARBLED Dagpenger ved arbeidsledighet
INNTEKT_BANKINNSK Bankinnskudd
INNTEKT_BARNETRYGD Barnetrygd
INNTEKT_BER_BRFORM Beregnet bruttoformue
INNTEKT_BER_REALKAP Beregnet realkapital
INNTEKT_BOSTOTTE Bostøtte
INNTEKT_BRUTTOFORM Skattepliktig bruttoformue
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL Brutto finanskapital
INNTEKT_FORELDREPENGER Foreldrepenger
INNTEKT_FORMUESKATT Formueskatt
INNTEKT_FTRYG Pensjoner fra Folketrygden
INNTEKT_GJELD Gjeld
INNTEKT_GRUNN_HJELP Grunn- og hjelpestønad
INNTEKT_HUSHNR Husholdningsnummer felles husholdningsøkonomi
INNTEKT_HUSH_IES Husholdningens inntekt etter skatt
INNTEKT_HUSH_IES_EU Husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskala
INNTEKT_KODE218 Uføretrygd fra Folketrygden
INNTEKT_KONTANTSTOTTE Kontantstøtte
INNTEKT_LONN Lønnsinntekter
INNTEKT_NARINNT Netto næringsinntekter
INNTEKT_OVERFOR Overføringer
INNTEKT_PGIVINNT Pensjonsgivende inntekt
INNTEKT_PRIM_MARK Beregnet markedsverdi av primærbolig
INNTEKT_REAL Skattepliktig realkapital
INNTEKT_REALISASJONSGEVINST Realisasjonsgevinster
INNTEKT_REALISASJONSTAP Realisasjonstap
INNTEKT_RENTINNT Renteinntekter
INNTEKT_RENTUT Renteutgifter
INNTEKT_SEK_MARK Beregnet markedsverdi av sekundærbolig
INNTEKT_SKPLOVF Skattepliktige overføringer
INNTEKT_SOSIAL Sosialhjelp
INNTEKT_STUDIESTIPEND Studiestipend
INNTEKT_SUM_ARBAVKL Arbeidsavklaringspenger
INNTEKT_SYKEPENGER Sykepenger
INNTEKT_UTSKATT Utlignet skatt
INNTEKT_WIES Inntekt etter skatt
INNTEKT_WKAPINNT Kapitalinntekter
INNTEKT_WLONN Lønnsinntekter
INNTEKT_WNARINNT Netto næringsinntekter
INNTEKT_WOVERFOR Overføringer
INNTEKT_WSAMINNT Samlet inntekt
INNTEKT_WSKATOVF Utlignet skatt og negative overføringer
INNTEKT_WSKFROVF Skattefrie overføringer
INNTEKT_WSKPLOVF Skattepliktige overføringer
INNTEKT_WYRKINNT Yrkesinntekter
INNTEKT_YRKINNT Yrkesinntekter (ny definisjon fra 2006)