Trekke ut deler av numeriske verdier

For variabler med numeriske verdier kan en trekke ut deler av verdiene ved hjelp av funksjonen int(). Denne avrunder nedover til nærmeste heltall. Alternativt kan også funksjonen floor() brukes.

I eksempelet nedenfor genereres alder per 2000 ut i fra den numeriske variabelen faarmnd som bruker det numeriske formatet YYYYMM.

create-dataset demografidata
import BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd

//Beregner alder i 2000 ut i fra fødselsår 

generate alder = 2000 - int(faarmnd / 100)