Logistisk regresjonsanalyse

Logistiske regresjonsanalyser (logit/probit) brukes til å estimere hvilken effekt et sett med forklaringsvariabler har på sannsynligheten for et gitt utfall gitt ved en dikotom responsvariabel (jobb/ikke-jobb, tiltak/ikke-tiltak etc). Gjennom opsjoner kan en tilpasse outputen (ikke vise fastleddet, endre på signifikansnivået m.m.).

Eksempelet under demonstrerer en logit-analyse. Alternativt kan også probit brukes. Multinomiske analyser (flere enn 2 utfall) kan også gjøres ved hjelp av kommandoen mlogit.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:1 as fdb1

//Starter med å hente variablene en trenger
create-dataset demografidata
import fdb1/BEFOLKNING_KJOENN as kjonn
import fdb1/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
import fdb1/BEFOLKNING_REGSTAT 2000-01-01 as regstat
import fdb1/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2000-01-01 as sivstand
import fdb1/INNTEKT_BRUTTOFORM 2000-01-01 as formue
import fdb1/INNTEKT_WYRKINNT 2005-01-01 as innt05

//Begrenser populasjonen
generate alder = 2000 - int(faarmnd / 100)
keep if regstat == '1' & alder > 15 & alder < 67

//Lager en avhengig variabel med to utfall (dummyvariabel): Høy inntekt vs. lav inntekt
generate høyinnt = 0
replace høyinnt = 1 if innt05 > 400000

//Tilrettelegger de uavhengige variablene slik at de passer med den statistiske modellen (innebærer at de fleste variabler gjøres som til dummy’er)
generate mann = 0
replace mann = 1 if kjonn == '1'

generate gift = 0
replace gift = 1 if sivstand == '2'

generate formuehøy = 0
replace formuehøy = 1 if formue > 600000

//Kjører selve logit-analysen der den avhengige variabelen (må være dummy) listes først
logit høyinnt mann gift alder formuehøy