Lineær regresjonsanalyse

Lineære regresjonsanalyser (OLS) brukes til å estimere marginaleffekter/ koeffisientverdier for et sett med forklaringsvariabler, der utfalls-/responsvariabelen er metrisk. Gjennom opsjoner kan en tilpasse outputen (ikke vise fastleddet, endre på signifikansnivået m.m.).

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:1 as fdb1

//Starter med å hente variablene en trenger
create-dataset demografidata
import fdb1/BEFOLKNING_KJOENN as kjonn
import fdb1/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
import fdb1/BEFOLKNING_REGSTAT 2000-01-01 as regstat
import fdb1/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2000-01-01 as sivstand
import fdb1/INNTEKT_BRUTTOFORM 2000-01-01 as formue
import fdb1/INNTEKT_WYRKINNT 2005-01-01 as innt05

//Begrenser populasjonen
generate alder = 2000 - int(faarmnd / 100)
keep if regstat == '1' & alder > 15 & alder < 67

//Tilrettelegger de uavhengige variablene slik at de passer med den statistiske modellen (innebærer at de fleste variabler gjøres som til dummy’er)
generate mann = 0
replace mann = 1 if kjonn == '1'

generate gift = 0
replace gift = 1 if sivstand == '2'

generate formuehøy = 0
replace formuehøy = 1 if formue > 600000

//Tester for multikollinearitet/korrelasjon mellom enkelte uavhengige variabler
correlate alder formuehøy

//Kjører regresjonsanalysen der den avhengige variabelen alltid listes først
regress innt05 mann gift alder formuehøy