Lage dummyvariabel

Dummyvariabler blir mye brukt i forbindelse med blant annet regresjonsanalyser. Disse må være numeriske og dessuten ta verdiene 0 og 1.

I eksempelet demonstreres hvordan en lager dummyvariabelen mann. Først settes alle verdier til 0. Kommandoen replace erstatter så verdien 0 med 1 der hvor variabelen kjønn har verdien ‘1’.

create-dataset demografidata
import BEFOLKNING_KJOENN as kjønn

//Lager en dummyvariabel som angir mann ut i fra variabelen kjønn

generate mann = 0
replace mann = 1 if kjønn == '1'