Konvertere fra alfanumerisk (tekst) til numerisk verdiformat

En del variabler har alfanumeriske verdier (tekst), der en benytter fnutter når en benevner verdiene, f.eks. ‘1’, ‘2’. Kommandoen destring kan brukes til å gjøre slike variabler numeriske (tallverdier).

I eksempelet nedenfor gjøres variabelen kjønn om fra alfanumerisk til numerisk. Merk at variabelen får samme navn etter operasjonen. Det er bare verdiformatet som endres.

Merk også at alle verdier må inneholde kun numeriske tegn for at konverteringen skal fungere, med mindre en benytter opsjonene force eller ignore(). Førstnevnte konverterer uansett, men gir en missingverdi til verdier som inneholder ikke-numeriske tegn. Den andre opsjonen kan brukes til å spesifisere hvilke tegn som skal ignoreres, f.eks. kommategn, punktum, bindestrek.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:1 as fdb1

create-dataset demografidata
import fdb1/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
destring kjønn

//Fremstiller enkel statistikk for den numeriske variabelen
summarize kjønn