Konvertere fra alfanumerisk (tekst) til numerisk verdiformat

En del variabler har alfanumeriske verdier (tekst), der en benytter fnutter når en benevner verdiene, f.eks. ‘1’, ‘2’. Kommandoen destring kan brukes til å gjøre slike variabler numeriske (tallverdier).

I eksempelet nedenfor gjøres variabelen kjønn om fra alfanumerisk til numerisk. Merk at variabelen får samme navn etter operasjonen. Det er bare verdiformatet som endres.

Merk også at alle verdier må inneholde kun numeriske tegn for at konverteringen skal fungere, med mindre en benytter opsjonene force eller ignore(). Førstnevnte konverterer uansett, men gir en missingverdi til verdier som inneholder ikke-numeriske tegn. Den andre opsjonen kan brukes til å spesifisere hvilke tegn som skal ignoreres, f.eks. kommategn, punktum, bindestrek.

create-dataset demografidata
import BEFOLKNING_KJOENN as kjønn

destring kjønn

//Fremstiller enkelt statistikk for den numeriske variabelen

summarize kjønn