Gruppere inntekter i prosentiler, desiler og kvartiler

Eksempelet under demonstrerer hvordan man konverterer fra inntektsverdier målt i beløp til ulike typer inndelinger som prosentiler, desiler og kvartiler, og hvordan en kan kontrollere at inndelingen har gått riktig for seg.

//Lager datasett med lønnsvariabel
create-dataset prosentiltest
import INNTEKT_WLONN 2015-01-01 as lønn15

//Lager statistikk over lønn målt i 2015 (alle individer med positiv inntekt dette året)
summarize lønn15
histogram lønn15

//Lager prosentiler og tester inndelingen vha statistikk
generate lønnprosentil15 = quantile(lønn15,100)
histogram lønnprosentil15, discrete

textblock
NB! Merk at 1. prosentil slås sammen med 2. prosentil pga. 1% bunnkoding. Dette skjer i enkelte tilfeller dersom første prosentil bikker under 1% (0.99). Dette gjelder også i prinsippet siste prosentil pga. 1% toppkoding.
endblock

//Lager kvartiler og tester inndelingen vha statistikk
generate lønnkvartil15 = quantile(lønn15,4)
histogram lønnkvartil15, discrete

//Tester inndelingen i prosentiler og kvartiler opp mot hverandre
tabulate lønnprosentil15 lønnkvartil15

//Lager desiler og viser hhv. antall, gjennomsnittslønn og grenseverdi for hver desil
generate lønndesil15 = quantile(lønn15,10)
tabulate lønndesil15, missing
tabulate lønndesil15, summarize( lønn15 )
tabulate lønndesil15, summarize( lønn15 ) min