Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Avtalt arbeidstid per uke er ikke direkte rapportert i A-ordningen men er utledet fra variablene 'Stillingsprosent' og 'Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer'. Mer informasjon om arbeidstid i A-ordningen og om arbeidstid i register før 2015 i https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_ARBTIM fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2015-11-16 - 2021-11-16
Format
N/A
Måleenhet
timer

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16
  • 2020-11-16
  • 2021-11-16

Historikk