Skala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50 skalapoeng og standardavviket er 10. Elevenes resultater vil fra og med 2014 vises på en ny skala med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng og et standardavvik på 10. Poengsum vil variere fra en prøve til en annen, og det vil alltid være forskjeller i vanskelighetsgrad på prøvene fra et år til et annet. Det er derfor utviklet en felles skala som beskriver ferdighetene til elevene med samme tall, til tross for at elevenes resultater er fra ulike prøver. For å få elevenes resultater på en slik felles skala, er det blitt brukt en IRT-modell (Item Response Theory). Deretter har elevenes resultater blitt regnet om til skalapoeng, der gjennomsnittet ble satt til 50. Grensene for mestringsnivåer ble satt fast i lesing i 2016 og engelsk og regning i 2014. Før dette kunne grensene endre seg, og da også fordeling på mestringsnivåer endre seg, uten at dette innebar en endring i elevenes ferdigheter. Fra hhv. 2014 og 2016 kan man se endring på andelen elever på ulike mestringsnivåer. Elever i grunnskolen som har gjennomført nasjonale prøver i engelsk, lesing og/eller regning på 5., 8. og fra 2010 9. trinn. Elever på disse trinnene som er fritatt fra deltagelse, eller av annen grunn ikke har gjennomført de nasjonale prøvene er ikke inkludert.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2022-02-15
Format
N/A
Måleenhet
SKALAPOENG

Historikk