Skattefrie overføringer omfatter barnetrygd, bostøtte, studiestipend, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad med flere. Alle mottatte overføringer gjelder i løpet av kalenderåret. Engangsstønaden ble innlemmet f.o.m. inntektsåret 1994. Kontantstøtten ble innlemmet fra august 1998. Forsørgerfradraget opphørte f.o.m. inntektsåret 2001. Skattefrie overføringer omfatter også samleposten "andre overføringer", se eksterne kommentarer knyttet til denne variabelen. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk