Skattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, inkludert uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger og foreldrepenger. Variabelen omfatter mottatte overføringer i løpet av kalenderåret. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra yrkesinntekt og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2006-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk