Renteinntekter av innenlandske bankinnskudd samt utestående fordringer i løpet av kalenderåret. Renteinntekter omfatter renter av bankinnskudd i norske banker. Beløpet omfatter også renteinntekter på norske ihendehaverobligasjoner, panteobligasjoner og andre gjeldsbrev. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk