Lønnsinntekter omfatter kontantlønn og skattepliktige naturalytelser i løpet av kalenderåret. Lønnsinntekt omfatter lønn, honorarer og andre godtgjørelser (inkl. inntekt opptjent til sjøs). Skattepliktige naturalytelser som for eksempel verdi av fri bil, fri telefon og lignende inngår også. Det samme gjelder for overskudd på utgiftsgodtgjørelse og annen arbeidsinntekt. Lønnsinntekt omfatter også barns lønnsinntekt (under 13 år). Dagpenger ved arbeidsledighet er skilt ut som egen post under skattepliktige overføringer. Se for øvrig merknader til posten dagpenger ved arbeidsledighet. Fra og med 2002 inngår attførings- og rehabiliteringspenger i selvangivelsens lønnsbegrep. Fra og med 2004 inngår tidsbegrenset uførestønad i selvangivelsens lønnsbegrep. Fra og med 1/3-2010 ble disse erstattet av arbeidsavklaringspenger. For å gjøre inntektsstatistikkens lønnsbegrep sammenliknbar med tidligere år er derfor disse postene skilt ut fra lønnsinntekt og lagt til pensjoner fra folketrygden. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken. Variabelen omfatter renteutgifter i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2006-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk