Husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskala INNTEKT_HUSH_IES_EU

Summen av husholdningens skattepliktige og skattefrie inntekter, fratrukket skatt, fordelt på antall forbruksenheter i husholdningen. Antall forbruksenheter er beregnet ved bruk av EUs ekvivalensskala, der første voksne får vekt lik 1, neste voksne vekt lik 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3. En husholdning på to voksne og to barn har dermed 2,1 forbruksenheter i følge EU-skalaen. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2004-01-01 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk