Omfatter bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Brutto finanskapital, ekskl. verdsettelsesrabatter. Fra og med statistikkåret 2017 har en del finansprodukter fått verdsettelsesrabatt i den skattemessige vurderingen. I inntekts- og formuestatistikken brukes markedsverdi eller antatt omsetningsverdi på disse. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk