Omfatter beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger og næringseiendommer. For øvrige faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsøre er det skattemessige verdier som ligger til grunn. Det er beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger og næringseiendommer som utgjør forskjellen mellom den beregnede realkapitalen og den skattepliktige realkapitalen. For primærboligen utgjør ligningsverdien 25 prosent av markedsverdien i hele perioden. Det innebærer at vi har multiplisert ligningsverdien med 4 for å få markedsverdien. Ligningsverdien av sekundærboliger har endret seg noe over tid, i 2010-2012 var den 40 prosent av markedsverdien, i 2013 var den 50 prosent og i 2014 var den 60 prosent. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/40, 100/50 og 100/60 disse årene. Fra og med 2013 har vi også beregnet markedsverdi av næringseiendommer. Skatteetaten skriver at ligningsverdien av næringseiendommer var 50 prosent av markedsverdien i 2013 og 60 prosent i 2014. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/50 og 100/60 disse årene. Som primærbolig regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Som sekundærbolig ved formuesligningen regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Fritidseiendom er ikke sekundærbolig. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2010-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk