Barnetrygd omfatter ordinær barnetrygd, småbarnstillegg, ekstra barnetrygd til enslige forsørgere og småbarnstillegg for personer bosatt i Nord-Troms og Finnmark. Variabelen omfatter barnetrygd i løpet av kalenderåret. Barnetrygd er en skattefri trygdeytelse som utbetales månedlig. For 1998 ble beløpet beregnet på bakgrunn av opplysninger om antall barn, husholdningstype og bosted. Fra og med 1999 blir beløpet innhentet fra Rikstrygdeverket. Barnetrygden er registrert på den som står som mottaker av stønaden, i de fleste tilfeller barnets mor. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk