Skattepliktig og skattefritt utbytte i løpet av kalenderåret. Aksjeutbytte omfatter utbytte av aksjer i norske og utenlandske selskap, og i likestilte selskap (herunder andeler i aksjefond). Aksjeutbytte er i likhet med renteinntekter regnet brutto. Aksjeutbytte er summen av selvangivelsens post 3.1.4 og post 3.1.7. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk