Hjelpetiltak i løpet av året BARNEVERN_HJELPETIL

Variabelen viser hjelpetiltak innenfor kommunalt barnevern. Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester hjemlet i § 4-4. Hjelpetiltak kan for eksempel være økonomisk stønad, barnehage, SFO, støttekontakt, tilsyn, besøkshjem/avlastningshjem. Barnevernloven som kom i 1993 åpnet for at barn kan plasseres bort fra hjemmet, til for eksempel institusjon og fosterhjem, uten at det må treffes vedtak om å overta omsorgen. En slik plassering etter § 4-4 vil da bli et hjelpetiltak. Variabelen omdatter barn og unge i alderen 0 - 22 år som har mottatt hjelpetiltak innenfor kommunalt barnevern i løpet av kalenderåret.

Kategorier

0
Mottok ikke hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året/per 31.12.
1
Mottok hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året/per 31.12.
  • Barnevern
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk