Variabelen viser uregelmessige tillegg per heltidsekvivalent. Uregelmessige tillegg er kontant kompensasjon knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. Variabelen omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid (ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET) og ikke-arbeidet tid (ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET). Helligdagstillegg (ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG) inngår også. For å kunne sammenligne beløp mellom hel- og deltidsansatte omregnes beløpet til de deltidsansatte til hva det ville vært hvis de jobbet heltid (heltidsekvivalent). Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Alle lønnsbegrepene er før skatt, altså bruttolønn. Variabelen er per kvartal og viser verdi ved måletidspunkt som er midtmåned i kvartalet (februar, mai, august, november). Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen
  • A-ordningen
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmarked
  • Lønn
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2021-06-30
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk