19672020
Husholdningstype grov inndelingVariabelen viser om personen er bosatt i en privathusholdning eller i annen husholdning (i felleshus…
Grunnstønad fra folketrygden, mottakDatering av mottaksperiode
Inntekt etter skattYrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåret…
OverføringerSkattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter bosatte per …
Statuskode for samordningspopulasjonenVariabel som avgrenser hvilke personer som er med i samordingspopulasjonen. Variabelen omfatter b…
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgradAngir uttaksgrad av alderspensjon
Bostedskommune fra FolkeregisteretVariabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse). En annen vari…
Pensjon, tilleggspensjonsfaktorViser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitil…
FødelandVariabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.
Hjelpestønad fra folketrygden, mottakDatering av mottaksperiode
KapitalinntekterKapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntek…
Uførepensjon, uføregradVariabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent. Koder: 000 …
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
FødekommuneVariabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet
BruksenhetstypeRom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som ka…
StudiestipendStudiestipend fra Statens Lånekasse for utdanning i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter alle…
Koblingskode husholdning – boligVariabelen viser om en privathusholdning er koblet til en bolig eller ikke, om de bosatte ikke tilhø…
Introduksjonsstønad, mottakDatering av mottaksperiode
LønnsinntekterLønnsinntekter omfatter kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og syke- og fødselspenger i løpet…
Pensjon, ventetillegg, andel av G per årViser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet p…
Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Fødselsår og månedFødselsår og måned
AksjeutbytteSkattepliktig og skattefritt utbytte i løpet av kalenderåret. Aksjeutbytte omfatter utbytte av aksj…
Dagpenger ved arbeidsledighetDagpenger ved arbeidsledighet utbetalt til lønnsmottakere og næringsdrivende i løpet av kalenderåret…
Kvalifiseringsstønad, mottakDatering av mottaksperiode
Netto næringsinntekterNetto næringsinntekter omfatter inntekt av jord og skogbruk, fiske og fangst, inntekt av annen nærin…
Pensjonspoeng, overkompensasjonFor de som er født så tidlig (før 1937) at de ikke kan rekke 40 års opptjening før de når pensjonsal…
TrangboddhetHusholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer ell…
Første oppholdsdatoVariabelen viser personens første oppholdsdato i landet
Arbeidssøker, stønadskategoriStønadstype som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed. Variabelen er av usikker kvalitet.
Student med imputert husholdningVariabelen beskriver på hvilket nivå husholdningsinformasjonen er imputert. Variabelen omfatter b…
RenteinntekterRenteinntekter av innenlandske bankinnskudd samt utestående fordringer i løpet av kalenderåret. Ren…
Alle PersonidenterVariabelen viser alle tilgjengelig personer i Microdata.no med gyldige og ugyldige identer
OverføringerSkattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter bosatte per …
Kvalifiseringsstønad, antall kommunerAntall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
Pensjonspoeng, sluttpoengtallSluttpoengtall
Alder ved innvandringPersonens alder ved første oppholdsdato, hele fylte år ved innvandring
Husholdningsnummer bohusholdningHusholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme hushol…
Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinæreTiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak
RenteutgifterRenter av gjeld til norske og utenlandske fordringshavere og andel av boligselskapsutgifter. Varia…
Antall personer i familienFamiliestørrelse er antall personer i familien, dvs. personer med samme familienummer. Variabele…
ArbeidsavklaringspengerStønad som skal sikre inntekt i perioder der en person på grunn av sykdom eller skade har behov for …
Kvalifiseringsstønad, beløp i åretSummert over året
Samlet inntektSkattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret. Yrkesinntekt, kapitalinntekt, sk…
Rehabiliteringspenger, dagsatsDagsats for de enkelte utbetalinger.
InnvandringsgrunnDen grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap.
Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmedeTiltaksgrupper for yrkeshemmede
RealisasjonsgevinsterSkattepliktige gevinster ved salg av fast eiendom og verdipapirer i løpet av kalenderåret. Realisas…
Antall barn i familien, uansett alderSom barn regnes her alle personer, uansett alder, som er registrert bosatt i familien til minst en a…
Utlignet skattSum inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt medlemsavgifter til folketrygden. I…
Årstall første gang fullført bachelorÅr og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Bachelor-nivå. For defini…
YrkesinntekterYrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret. Sykepe…
Kontaktperson i husholdningVariabelen viser om personen er kontaktperson for husholdningen. Kontaktperson er eldste person i hu…
Rehabiliteringspenger, innvilgelsesgradGrad av innvilgelse.
InnvandringskategoriVariabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.
RealisasjonstapFradragberettiget tap ved salg av fast eiendom og verdipapirer i løpet av kalenderåret. Realisasjon…
Arbeidssøker, hovedgruppeViser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som vanl…
Skattepliktige overføringerSkattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, tjenestepensjon, dagpenger ved arbe…
Antall barn (0-17 år) i familienSom barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i familien til minst en av foreldr…
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsv…År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Cand.mag-nivå, dvs fullfø…
ArbeidsstedskommuneAngir hvilken kommune bedriften som en person arbeider i, er lokalisert.
Antall personer i husholdningenHusholdningsstørrelse er antall personer bosatt i husholdningen, dvs. personer som har samme hushold…
Rehabiliteringspenger, mottakDatering av mottaksperiode
Kilde kobling husholdning - boligVariabelen viser hva som er grunnlaget for koblingen mellom privathusholdninger og boliger (se varia…
KjønnVariabelen viser personens kjønn
Barnetrygd, mottak, antall barnAntall barn det mottas barnetrygd for
BostøtteBostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Det er f…
Uføretrygd fra folketrygdenUføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av s…
Alder på yngste person i familienVariabelen beskriver familien ved hjelp av alderen på den yngste person i familien. Variabelen o…
Årstall første gang fullført doktorgradÅr og måned personen er registert med fullført utdanning på Forskernivå, dvs fullført utdanning på N…
Forventet/avtalt arbeidstid, intervallerAvtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på a…
Bygningstype standard 2000 detaljert inndelingBygningstype er en 3-sifret kode som sier hva slags bygg det er. Første siffer identifiserer hvilken…
Alder på eldste person i husholdningVariabelen beskriver husholdningen ved hjelp av alderen på den eldste person i husholdningen. Var…
SivilstandStatus i forhold til ekteskapslovgivningen
LandbakgrunnFor personer født i utlandet, er dette(med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge …
KontantstøtteKontantoverføringer i løpet av kalenderåret til foreldre med barn mellom ett og tre år som ikke elle…
Barnetrygd, mottak, månedsbeløpViser beløpet som utbetales i barnetrygd per måned.
Beregnet bruttoformueOmfatter summen av beregnet realkapital og beregnet bruttofinanskapital. Det er beregnede markedsv…
Årstall første gang fullført utdanning på grunnsko…Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Alder på eldste person i familienVariabelen beskriver familien ved hjelp av alderen på den eldste person i familien. Variabelen o…
Forventet/avtalt arbeidstid, eksakte timerAvtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på a…
Koblingsnivå husholdning - boligVariabelen viser om en privathusholdning er direkte eller statistisk koblet til en bolig, eller om d…
Alder på yngste person i husholdningenVariabelen beskriver husholdningen ved hjelp av alderen på den yngste person i husholdningen. Var…
Økonomisk sosialhjelp, mottakDatering av mottaksperiode
Fødselsnummer morVariabelen er konstrukert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
Grunn- og hjelpestønadGrunnstønad skal dekke visse varige og nødvendige sykdomsutgifter som ikke dekkes av det offentlige …
Barnetrygd, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Beregnet realkapitalOmfatter beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger og næringseiendommer. For øvrige…
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/masterÅr og måned personen er registert med fullført utdanning på Hovedfags-/Masternivå, dvs fullrført utd…
OrganisasjonsformOrganisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske …
Antall personer 0-17 år i husholdningenSom barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av fo…
Økonomisk sosialhjelp, antall kommunerAntall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
StatuskodeKode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Bygningstype standard 2000 aggregert inndelingVariabelen viser hvilken type bygning boligen befinner seg i. Grupperingen er en aggregering av deta…
Barnetrygd, mottak, typeKode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.
Årstall første gang fullført høgskolekandidat elle…År og måned personen er registert med fullført utdanning på Høgskolekandidatnivå, dvs fullført utdan…
Beregnet markedsverdi av primærboligOmfatter beregnet markedsverdi av primærboligen, den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved…
PersonkodeKode som viser om personen er referanseperson, lever i par med referansepersonen eller er barn i fam…
Næring hovedarbeidsgiver (SN2007)Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransj…
Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i åretViser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret
FamilienummerFamilienummer som brukes i familiestatistikken fom. 2005 (og i FoB2001). Familienummer er konstruert…
Antall personer 18 år og over i husholdningenVariabelen viser antall personer 18 år og eldre i husholdningen. Variabelen omfatter bosatte per …
ByggeårByggeår er det året da bygningen var klar til innflytting. I bygninger med flere boliger hvor innfly…
Årstall første gang fullført tre-årig videregåend…År og måned personen er registert med en fullført treårig videregående skole, dvs fullført utdanning…
Utlignet skatt og negative overføringerInntekts- og formuesskatt og negative overføringer i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter al…
Eieform boligAngir hvem som eier boligen, uavhengig av bosettings- og eventuelle leieforhold. Der det er flere ei…
BostedskommuneAdresse i følge folkeregisteret. En annen variabel om bostedskommune, KOMMNR_FORMELL, angir boste…
Næring hovedarbeidsgiver (SN94)Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransj…
Økonomisk sosialhjelp, lånebeløp i åretViser sosialhjelpsmottakerens stønad motatt lån i kroner i løpet av rapporteringsåret
FamilietypeFamilietype er definert etter Standard for gruppering av familier og husholdninger (NOS C 677) og st…
Utdanningens art NUS2000 UtdanningsnivåNUS-kode for høyeste fullførte utdanning etter definisjon av utdanningsnivå utarbeidet i 2006. Se ht…
TjenestepensjonerTjenestepensjoner omfatter utbetaling av pensjoner i arbeidsforhold, unntatt avtalefestet pensjon (A…
BruksarealBruksareal er det areal av bygningen som ligger innenfor ytterveggene. Her trekkes det fra for skill…
Enslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak Datering av mottaksperiode
Personens hovedarbeidsforhold – virksomhetVariabelen identifiserer virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbeidsforholdet me…
Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i åretAntall måneder personen mottok sosialhjelp i rapporteringsåret
TettstedEn hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstan…
EierstatusDenne variabelen viser til typen eie-/leieforhold husholdningen har til boligen. Som eiere regnes se…
Bostedskommune ved fylte 16 årBostedskommune ved fylte 16 år. Uoppgitt (ELLER BLANK?) for personer født før 1958.
Parstatus i familienPersoner bosatt i privathusholdninger er klassifisert etter om de inngår i et par eller ikke og even…
Skattefrie overføringerSkattefrie overføringer omfatter barnetrygd, bostøtte, studiestipend, sosialhjelp, grunn- og hjelpes…
Antall romI antall rom er tatt med beboelsesrom på 6 kvadratmeter eller mer som kan brukes året rundt. Kjøkken…
Enslig forsørger overgangsstønad, mottak Datering av mottaksperiode
Personens hovedarbeidsforhold – foretakVariabelen identifiserer foretaket til virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbei…
Supplerende stønad, mottakDatering av mottaksperiode
Tett/spredtkodeDet er SSBs definisjon av tettsted som ligger til grunn for denne inndelingen. Kommunene er ansvarli…
Kurs, fødselsnummer personKurs, fødselsnummeret til person (kursdeltager)
Beregnet markedsverdi av sekundærboligOmfatter beregnet markedsverdi av sekundærboliger. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebol…
Antall badSom baderom regnes rom der det er installert badekar og/eller dusj. Variabelen omfatter privathus…
Enslig forsørger utdanningsstønad, mottakDatering av mottaksperiode
Institusjonell sektor 2012Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på b…
Tidsbegrenset uførestønad, mottakDatering av mottaksperiode
Kontaktperson familie Variabelen viser om personen er kontaktperson, det vil si er eldste person i familien. Familie er he…
Løpenummer for kursInngår som en del av identifikasjonsnøkkelen på KURS-nivå. G155 Fram tom. 1999: For å kunne regist…
SykepengerSykepenger fra folketrygden (utbetalt av NAV), som kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for a…
Antall WCVariabelen viser antall klosetter som befinner seg inne i selve boligen. Klosetter utenfor selve bol…
Pensjon til etterlatte barn, mottakDatering av mottaksperiode
Institusjonell sektorInstitusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på b…
Tidsbegrenset uførestønad, uføregradUføregrad i stønadsperioden
Utdanningens art NUS2000 KursNUS-kode for den utdanningsaktivitet personen var registrert som deltagende på. En person kan ha fle…
Husholdningstype detaljert inndelingVariabelen viser en detaljert inndeling av husholdningstyper for privathusholdninger etter Standard …
Skattepliktig realkapitalOmfatter faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsø…
Skalapoeng, Engelsk 8.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
Pensjon til etterlatte barn, mottakDatering av mottaksperiode
Yrke. Publiseringskategorier basert på STYRK2008.Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen…
Uførepensjon, mottakDatering av mottaksperiode
Utfall av utdanning, omkodetUtfall av utdanning, omkodet
KjøkkenkodeBoliger deles inn etter om de har tilgang til eget kjøkken, felles kjøkken eller ikke tilgang til kj…
BankinnskuddInnskudd i innenlandske banker ved utgangen av året. Variabelen omfatter alle registrert bosatte p…
Skalapoeng, Lesing 5.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
ArbeidsmarkedsstatusAngir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Status er gitt ved følgende kategorier: lønnstakere…
Pensjon til etterlatt ektefelle, mottakDatering av mottaksperiode
Fars høyeste utdanning da personen var 16 årFars høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering…
Uførepensjon, uføregradVariabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksper…Datering av mottaksperiode
FormuesskattBeregnet formuesskatt til stat og kommune. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅ…
Skalapoeng, Lesing 8.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og…Variabelen viser om barnet bor sammen med begge foreldrene eller en av foreldrene og eventuelt en st…
Næring hovedarbeidsgiver (SN2002)Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransj…
Pensjon til etterlatt ektefelle, uttaksgradAngir uttaksgrad av pensjon for gjenlevende ektefelle i prosent, 0-100
Mors høyeste utdanning da personen var 16 årMors høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering…
Heis i bygningDenne variabelen angir om det er installert heis i bygningen. Som heis regnes personheis, ikke vareh…
Uførepensjon, uføregradVariabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utføre…
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgradAngir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
SosialhjelpSosiale bidrag og sosiale lån utbetalt fra den kommunale sosialtjenesten i løpet av kalenderåret. …
Skalapoeng, Lesing 9.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
Antall familier i husholdningenVariabelen viser tallet på familier i husholdningen. Alle husholdninger består av minst én familie.
Pensjon til etterlatt ektefelle, mottakDatering av mottaksperiode
Sosial bakgrunn - utdanningSosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var 1…
Antall etasjerVariabelen viser til hvor mange etasjer det totalt er i bygningen. Kjeller eller underetasje tas ikk…
Uførepensjon, mottakDatering av mottaksperiode
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksper…Datering av mottaksperiode
Skalapoeng, Regning 5.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
Barnets antall søsken i husholdningenVariabelen viser antall søsken uansett alder som bor i samme husholdning som barnet selv. Både helsø…
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottakDatering av mottaksperiode
Pensjon, barnetillegsfaktorViser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på …
Barn - kode for søskentyper i husholdningenVariabelen viser om barnet bor sammen med helsøsken, halvsøsken og/eller stesøsken. Bare de som e…
Skattepliktig bruttoformueOmfatter skattepliktig realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital. Variabelen omfatter bosatt…
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiod…Datering av mottaksperiode
Skalapoeng, Regning 8.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
Antall barn i husholdningen, uansett alderSom barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av …
Pensjon, ektefelletillegsfaktorViser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis so…
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottakDatering av mottaksperiode
GjeldGjeld til norske og utenlandske fordringshavere samt andelseiers andel av boligselskapets gjeld. Va…
Inntekt etter skattYrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåret…
Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgradAngir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
Skalapoeng, Regning 9.trinnSkala som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50…
Antall barn (0-17 år) i husholdningenSom barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av fo…
Boligens plassering i bygningenEtasjefeltet i bolignummeret forteller i hvilken etasje boligen har inngang. Variabelen omfatter …
Pensjon, fradrag for arbeidsinntektViser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har elle…
Barn i husholdningenVariabelen viser om personen er barn i husholdningen eller ikke. Som barn regnes her alle personer u…
Foreløpig uførestønadOmfatter personer som mottar attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra…
Husholdningsnummer felles husholdningsøkonomiHusholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme hushol…
KapitalinntekterKapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntek…
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiod…Datering av mottaksperiode
DødsdatoVariabelen viser personens dødsdato
Antall boliger i bygningenVariabelen viser en opptelling av hvor mange boliger det er i en bygning. Variabelen omfatter bos…
Pensjon, grunnpensjonsfaktorViser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som …
Bostedskommune faktisk adresseVariabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse). I folkeregistere…
Foreløpig uførestønad, uføregradVariabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Pensjonsgivende inntektPensjonsgivende inntekt omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt næring i løpet av åre…
Samlet inntektYrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderå…
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Fødselsnummer farVariabelen er konstrukert fra fars fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
P-arealDen delen av en boligs innvendige areal som dekkes av primærrommene (p-rom), med andre ord: bruksare…
Pensjon, særtilleggsfaktorViser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel…