19672016
Utdanningens art NUS2000 UtdanningsnivåNUS-kode for høyeste fullførte utdanning etter definisjon av utdanningsnivå utarbeidet i 2006. Se ht…
Grunnstønad fra folketrygden, mottakDatering av mottaksperiode
Enslig forsørger stønad til barnetilsyn, mottak Datering av mottaksperiode
Inntekt etter skattYrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåret…
Personens hovedarbeidsforhold – virksomhetVariabelen identifiserer virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbeidsforholdet me…
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgradAngir uttaksgrad av alderspensjon
Pensjon, tilleggspensjonsfaktorViser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitil…
FødelandVariabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.
Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i åretAntall måneder personen mottok sosialhjelp i rapporteringsåret
TettstedEn hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstan…
Bostedskommune ved fylte 16 årBostedskommune ved fylte 16 år. Uoppgitt (ELLER BLANK?) for personer født før 1958.
Hjelpestønad fra folketrygden, mottakDatering av mottaksperiode
KapitalinntekterKapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntek…
Enslig forsørger overgangsstønad, mottak Datering av mottaksperiode
Personens hovedarbeidsforhold – foretakVariabelen identifiserer foretaket til virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbei…
Uførepensjon, uføregradVariabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent. Koder: 000 …
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Supplerende stønad, mottakDatering av mottaksperiode
FødekommuneVariabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet
Tett/spredtkodeDet er SSBs definisjon av tettsted som ligger til grunn for denne inndelingen. Kommunene er ansvarli…
Kurs, fødselsnummer personKurs, fødselsnummeret til person (kursdeltager)
Introduksjonsstønad, mottakDatering av mottaksperiode
LønnsinntekterLønnsinntekter omfatter kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og syke- og fødselspenger i løpet…
Enslig forsørger utdanningsstønad, mottakDatering av mottaksperiode
Institusjonell sektor 2012Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på b…
Pensjon, ventetillegg, andel av G per årViser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet p…
Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Fødselsår og månedFødselsår og måned
Tidsbegrenset uførestønad, mottakDatering av mottaksperiode
Løpenummer for kursInngår som en del av identifikasjonsnøkkelen på KURS-nivå. G155 Fram tom. 1999: For å kunne regist…
Kvalifiseringsstønad, mottakDatering av mottaksperiode
Netto næringsinntekterNetto næringsinntekter omfatter inntekt av jord og skogbruk, fiske og fangst, inntekt av annen nærin…
Pensjon til etterlatte barn, mottakDatering av mottaksperiode
Institusjonell sektorInstitusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på b…
Pensjonspoeng, overkompensasjonFor de som er født så tidlig (før 1937) at de ikke kan rekke 40 års opptjening før de når pensjonsal…
Første oppholdsdatoVariabelen viser personens første oppholdsdato i landet
Arbeidssøker, stønadskategoriStønadstype som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed. Variabelen er av usikker kvalitet.
Tidsbegrenset uførestønad, uføregradUføregrad i stønadsperioden
Utdanningens art NUS2000 KursNUS-kode for den utdanningsaktivitet personen var registrert som deltagende på. En person kan ha fle…
OverføringerSkattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret.
Kvalifiseringsstønad, antall kommunerAntall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
Pensjon til etterlatte barn, mottakDatering av mottaksperiode
Pensjonspoeng, sluttpoengtallSluttpoengtall
Yrke. Publiseringskategorier basert på STYRK2008.Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen…
Alder ved innvandringPersonens alder ved første oppholdsdato, hele fylte år ved innvandring
Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinæreTiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak
Utfall av utdanning, omkodetUtfall av utdanning, omkodet
Uførepensjon, mottakDatering av mottaksperiode
Kvalifiseringsstønad, beløp i åretSummert over året
Samlet inntektYrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderå…
Rehabiliteringspenger, dagsatsDagsats for de enkelte utbetalinger.
ArbeidsmarkedsstatusAngir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Status er gitt ved følgende kategorier: lønnstakere…
Pensjon til etterlatt ektefelle, mottakDatering av mottaksperiode
InnvandringsgrunnDen grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap.
Fars høyeste utdanning da personen var 16 årFars høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering…
Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmedeTiltaksgrupper for yrkeshemmede
Uførepensjon, uføregradVariabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksper…Datering av mottaksperiode
Årstall første gang fullført bachelorÅr og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Bachelor-nivå. For defini…
YrkesinntekterYrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret. Sykepe…
Rehabiliteringspenger, innvilgelsesgradGrad av innvilgelse.
Næring hovedarbeidsgiver (SN2002)Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransj…
Pensjon til etterlatt ektefelle, uttaksgradAngir uttaksgrad av pensjon for gjenlevende ektefelle i prosent, 0-100
InnvandringskategoriVariabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.
Mors høyeste utdanning da personen var 16 årMors høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering…
Arbeidssøker, hovedgruppeViser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som vanl…
Uførepensjon, uføregradVariabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utføre…
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgradAngir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsv…År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Cand.mag-nivå, dvs fullfø…
ArbeidsstedskommuneAngir hvilken kommune bedriften som en person arbeider i, er lokalisert.
Antall familier i husholdningenVariabelen viser tallet på familier i husholdningen. Alle husholdninger består av minst én familie.
Rehabiliteringspenger, mottakDatering av mottaksperiode
Pensjon til etterlatt ektefelle, mottakDatering av mottaksperiode
KjønnVariabelen viser personens kjønn
Sosial bakgrunn - utdanningSosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var 1…
Barnetrygd, mottak, antall barnAntall barn det mottas barnetrygd for
Uførepensjon, mottakDatering av mottaksperiode
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, mottaksper…Datering av mottaksperiode
Årstall første gang fullført doktorgradÅr og måned personen er registert med fullført utdanning på Forskernivå, dvs fullført utdanning på N…
Forventet/avtalt arbeidstid, intervallerAvtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på a…
Barnets antall søsken i husholdningenVariabelen viser antall søsken uansett alder som bor i samme husholdning som barnet selv. Både helsø…
SivilstandStatus i forhold til ekteskapslovgivningen
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottakDatering av mottaksperiode
LandbakgrunnFor personer født i utlandet, er dette(med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge …
Pensjon, barnetillegsfaktorViser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på …
Barnetrygd, mottak, månedsbeløpViser beløpet som utbetales i barnetrygd per måned.
Årstall første gang fullført utdanning på grunnsko…Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Skattepliktig bruttoformueOmfatter skattepliktig realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital.
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiod…Datering av mottaksperiode
Forventet/avtalt arbeidstid, eksakte timerAvtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på a…
Antall barn i husholdningen, uansett alderSom barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av …
Økonomisk sosialhjelp, mottakDatering av mottaksperiode
Pensjon, ektefelletillegsfaktorViser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis so…
Fødselsnummer morVariabelen er konstrukert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
Pensjon til etterlatte familiepleiere, mottakDatering av mottaksperiode
Barnetrygd, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/masterÅr og måned personen er registert med fullført utdanning på Hovedfags-/Masternivå, dvs fullrført utd…
GjeldGjeld til norske og utenlandske fordringshavere samt andelseiers andel av boligselskapets gjeld.
Avtalefestet pensjon, privat sektor, uttaksgradAngir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
OrganisasjonsformOrganisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske …
Antall barn (0-17 år) i husholdningenSom barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av fo…
Pensjon, fradrag for arbeidsinntektViser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har elle…
Økonomisk sosialhjelp, antall kommunerAntall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
StatuskodeKode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Foreløpig uførestønadOmfatter personer som mottar attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra…
Barnetrygd, mottak, typeKode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.
Årstall første gang fullført høgskolekandidat elle…År og måned personen er registert med fullført utdanning på Høgskolekandidatnivå, dvs fullført utdan…
HusholdningsnummerHusholdningsnummer er konstruert fra fødselsnummeret til en kontaktpersonen i husholdningen. Persone…
Avtalefestet pensjon, privat sektor, mottaksperiod…Datering av mottaksperiode
Næring hovedarbeidsgiver (SN2007)Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransj…
DødsdatoVariabelen viser personens dødsdato
Pensjon, grunnpensjonsfaktorViser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som …
Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i åretViser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret
FamilienummerFamilienummer som brukes i familiestatistikken fom. 2005 (og i FoB2001). Familienummer er konstruert…
Foreløpig uførestønad, uføregradVariabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Årstall første gang fullført tre-årig videregåend…År og måned personen er registert med en fullført treårig videregående skole, dvs fullført utdanning…
BostedskommuneAdresse i følge folkeregisteret
Pensjonsgivende inntektPensjonsgivende inntekt omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt næring i løpet av åre…
Næring hovedarbeidsgiver (SN94)Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransj…
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiodeDatering av mottaksperiode
Fødselsnummer farVariabelen er konstrukert fra fars fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
Pensjon, særtilleggsfaktorViser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel…
Økonomisk sosialhjelp, lånebeløp i åretViser sosialhjelpsmottakerens stønad motatt lån i kroner i løpet av rapporteringsåret
FamilietypeFamilietype er definert etter Standard for gruppering av familier og husholdninger (NOS C 677) og st…