19672017
NUS-kode for høyeste fullførte utdanning etter definisjon av utdanningsnivå utarbeidet i 2006. Se h…
Datering av mottaksperiode
Datering av mottaksperiode
Yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåre…
Variabelen identifiserer virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbeidsforholdet m…
Angir uttaksgrad av alderspensjon
Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantiti…
Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.
Antall måneder personen mottok sosialhjelp i rapporteringsåret
En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avsta…
Bostedskommune ved fylte 16 år. Uoppgitt (ELLER BLANK?) for personer født før 1958.
Datering av mottaksperiode
Kapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinnte…
Datering av mottaksperiode
Variabelen identifiserer foretaket til virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbe…
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent. Koder: 000…
Datering av mottaksperiode
Datering av mottaksperiode
Variabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, xxxx hvis født i utlandet
Det er SSBs definisjon av tettsted som ligger til grunn for denne inndelingen. Kommunene er ansvarl…
Kurs, fødselsnummeret til person (kursdeltager)
Datering av mottaksperiode
Lønnsinntekter omfatter kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og syke- og fødselspenger i løpe…
Datering av mottaksperiode
Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på …
Viser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet …
Datering av mottaksperiode
Fødselsår og måned
Datering av mottaksperiode
Inngår som en del av identifikasjonsnøkkelen på KURS-nivå. G155 Fram tom. 1999: For å kunne regis…
Datering av mottaksperiode
Netto næringsinntekter omfatter inntekt av jord og skogbruk, fiske og fangst, inntekt av annen næri…
Datering av mottaksperiode
Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på …
For de som er født så tidlig (før 1937) at de ikke kan rekke 40 års opptjening før de når pensjonsa…
Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet
Stønadstype som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed. Variabelen er av usikker kvalitet.
Uføregrad i stønadsperioden
NUS-kode for den utdanningsaktivitet personen var registrert som deltagende på. En person kan ha fl…
Skattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret.
Antall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
Datering av mottaksperiode
Sluttpoengtall
Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes samme…
Personens alder ved første oppholdsdato, hele fylte år ved innvandring
Tiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak
Utfall av utdanning, omkodet
Datering av mottaksperiode
Summert over året
Yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalender…
Dagsats for de enkelte utbetalinger.
Angir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Status er gitt ved følgende kategorier: lønnstaker…
Datering av mottaksperiode
Den grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap.
Fars høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på grupperin…
Tiltaksgrupper for yrkeshemmede
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Datering av mottaksperiode
År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Bachelor-nivå. For defin…
Yrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret. Sykep…
Grad av innvilgelse.
Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/brans…
Angir uttaksgrad av pensjon for gjenlevende ektefelle i prosent, 0-100
Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.
Mors høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på grupperin…
Viser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som van…
Variabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utfør…
Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Cand.mag-nivå, dvs fullf…
Angir hvilken kommune bedriften som en person arbeider i, er lokalisert.
Variabelen viser tallet på familier i husholdningen. Alle husholdninger består av minst én familie.
Datering av mottaksperiode
Datering av mottaksperiode
Variabelen viser personens kjønn
Sosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var …
Antall barn det mottas barnetrygd for
Datering av mottaksperiode
Datering av mottaksperiode
År og måned personen er registert med fullført utdanning på Forskernivå, dvs fullført utdanning på …
Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på …
Variabelen viser antall søsken uansett alder som bor i samme husholdning som barnet selv. Både hels…
Status i forhold til ekteskapslovgivningen
Datering av mottaksperiode
For personer født i utlandet, er dette(med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge…
Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på…
Viser beløpet som utbetales i barnetrygd per måned.
Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Omfatter skattepliktig realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital.
Datering av mottaksperiode
Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på …
Som barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av…
Datering av mottaksperiode
Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis s…
Variabelen er konstrukert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
Datering av mottaksperiode
Datering av mottaksperiode
År og måned personen er registert med fullført utdanning på Hovedfags-/Masternivå, dvs fullrført ut…
Gjeld til norske og utenlandske fordringshavere samt andelseiers andel av boligselskapets gjeld.
Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)
Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske…
Som barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av f…
Viser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har ell…
Antall kommuner mottakeren har fått stønad fra i året
Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Omfatter personer som mottar attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fr…
Kode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.
År og måned personen er registert med fullført utdanning på Høgskolekandidatnivå, dvs fullført utda…
Husholdningsnummer er konstruert fra fødselsnummeret til en kontaktpersonen i husholdningen. Person…
Datering av mottaksperiode
Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/brans…
Variabelen viser personens dødsdato
Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som…
Viser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret
Familienummer som brukes i familiestatistikken fom. 2005 (og i FoB2001). Familienummer er konstruer…
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
År og måned personen er registert med en fullført treårig videregående skole, dvs fullført utdannin…
Adresse i følge folkeregisteret
Pensjonsgivende inntekt omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt næring i løpet av år…
Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/brans…
Datering av mottaksperiode
Variabelen er konstrukert fra fars fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel
Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som ande…
Viser sosialhjelpsmottakerens stønad motatt lån i kroner i løpet av rapporteringsåret
Familietype er definert etter Standard for gruppering av familier og husholdninger (NOS C 677) og s…