Bibliografi

Bibliografien inneholder informasjon om noen av publikasjonene som er basert på bruk av microdata.no.

Dersom du bruker microdata.no i din forskning - send gjerne informasjon om dine publikasjoner til support@microdata.no, slik at vi kan legge dem til her.

I det pågående Microdata2-prosjektet (2020-2023) arbeider vi med løsninger for datasitering, men inntil videre vedlikeholder vi denne bibliografien manuelt.


Publikasjoner

2021

Egeland, C., Pedersen, E., Nordberg, T. H., Ballo, J. G. (2021). Barnefamilienes hverdagsliv i Norge 2021. AFI FoU-resultat 2021:06. https://hdl.handle.net/11250/2788919

Elstad, J. I. (2021). “Will more education work? Economic marginalization and educational inequalities across birth cohorts 1955–1980”. Falch-Eriksen, A., Takle, M., & Slagsvold, B.: Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. London & New York: Routledge. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50544/9781000459036.pdf?sequence=1#page=126

Elstad, J. I. (2021). Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten. Nova Notat;6:2021. https://hdl.handle.net/11250/2774588

Faccio, T., & Iacono, R. (2021). Corporate Income Taxation and Inequality: Review and Discussion of Issues Raised in The triumph of injustice — How the rich dodge taxes and how to make them pay (2019). Review of Income and Wealth. https://doi.org/10.1111/roiw.12528

Farstad, M., & Zahl-Thanem, A. (2021). Social Transparency in Rural Areas in Norway: Promoting or Restraining the Desire to Stay? European Countryside Vol. 13 - 2021 - No. 3. https://doi.org/10.2478/euco-2021-0032

Gauffin, K., Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies, 1–24. https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1882685

Iacono, R., & Palagi, E. (2021). A Micro Perspective on r > g. HAL. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03131196

Iversen, J. M. V., Haraldsvik, M., & Nyhus, O. H. (2021). Ulikheter i lærerstatistikk. SØF-rapport 4/21. NTNU Samfunnsforskning AS. https://hdl.handle.net/11250/2760942

Midtsundstad, T., & Nielsen, R. A. (2021). Det erfarne blikket - Seniorer i pleie- og omsorgssektoren. Fafo-rapport 2021:20. https://fafo.no/images/pub/2021/20790.pdf

Onsager, K., Eika, A., Ruud, M. E., Monkerud, L., Orderud, G., & Tønnessen, M. (2021). Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling. NIBR-rapport 2021:2. https://hdl.handle.net/11250/2766213

Storeng, S. H., Øverland, S., Skirbekk, V., Hopstock, L. A., Sund, E. R., Krokstad, S., & Strand, B. H. (2021). Trends in Disability-Free Life Expectancy (DFLE) from 1995 to 2017 in the older Norwegian population by sex and education: The HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 140349482110117. https://doi.org/10.1177/14034948211011796

Tønnessen, M., & Syse, A. (2021). Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force - and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity. NIBR-kortnotat 2021:1. https://hdl.handle.net/11250/2755112

2020

Alves, K., Ritchie, F. (2020). Runners, repeaters, strangers and aliens: operationalising efficient output disclosure control. Statistical Journal of the IAOS, vol. 36, no. 4. https://doi.org/10.3233/SJI-200661

Barlindhaug, R., & Nygaard, M. (2020). Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner. NIBR-rapport 2020:9. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6466

Bysveen, M., Wiebe, K. S., Støa, P., & Johansen, L. L. (2020). Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen. SINTEF-rapport 2020:00251. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2654833/2020-00251.pdf?sequence=1

Drange, I. (2020). Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak: Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 61(04), 343–371. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291x-2020-04-02

Elstad, J. I., & Heggebø, K. (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. https://doi.org/10.18291/njwls.122596

Frøyland, K., Spjelkavik, Ø., Bernstrøm, V. H., Ballo, J. G., & Frangakis, M. (2020). Lindesneslosen – Sluttrapport. AFI-rapport 2020:11. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6495

Galindo-Rueda, F., Keenan, M., Ker, D., Plekhanov, D. (2020). OECD case study of Norway’s digital science and innovation policy and governance landscape. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. https://doi.org/10.1787/20f80fa1-en

Hansen, T. M., Helland, Y., Augestad, L. A., Rand, K., Stavem, K., & Garratt, A. (2020). Elicitation of Norwegian EQ-5D-5L values for hypothetical and experience-based health states based on the EuroQol Valuation Technology (EQ-VT) protocol. BMJ Open, 10(6), e034683. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-034683

Høst, H., & Skålholt, A. (2020). Potensialet for lærlinger i statlige virksomheter. NIFU-rapport, 2020:11. https://hdl.handle.net/11250/2651530

Iacono, R., & Ranaldi, M. (2020). The wage curve across the wealth distribution. Economics Letters, 196, 109580. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109580

Johansen, S. (2020). microdata. Tidsskrift for Boligforskning, 3(01), 87–98. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-06

Morgan, M., & Neef, T. (2020). 2020 DINA Update for Europe. World Inequality Lab – Technical Note N° 2020/04. https://www.researchgate.net/profile/Marc-Morgan-3/publication/352363007_2020_Distributional_National_Accounts_Update_for_Europe/links/60c5d9fda6fdcc2e613cd1fe/2020-Distributional-National-Accounts-Update-for-Europe.pdf

Nygaard, M., & Vik, L. (2020). Skatt fra studenter i Oslo. NIBR-rapport 2020:12. https://hdl.handle.net/20.500.12199/3528

Slettebak, M. H. (2020). Does international labour migration affect internal mobility in rural Norway? In International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (pp. 175–192). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003022367-13

Steinbakk, G. H., Langsrud, Ø., & Løland, A. (2020). A brief overview of methods for synthetic data for official statistics. Norsk Regnesentral, Note no SAMBA/23/20. https://nr.brage.unit.no/nr-xmlui/bitstream/handle/11250/2682092/methods-for-synthetic-data-SAMBA-23-20.pdf?sequence=1

Østhus, S., & Nielsen, R.A. (2020). Barn som lever i fattigdom. Fafo-notat, 2020:05. https://fafo.no/images/pub/2020/10318.pdf

2019

Ballo, J. G. (2019). Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society, 34(2), 336–355. https://doi.org/10.1177/0950017019868139

Ballo, J. G. (2019). Microdata. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 60(04), 398–408. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291x-2019-04-04

Elstad, J. I., & Heggebø, K. (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys På Arbeidslivet, 36(03), 139–157. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-03-03

Heggebø, K., Bell, J., Tolgensbakk, I., & Elstad, J. I. (2019). “Crowded out”? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2019 Volum 60. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2019-03-07

Rogne, A. F., Pedersen, W., & Bakken, A. (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. Drug and Alcohol Dependence Volume 203. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.05.031

Skålholt, A., & Olsen, D. S. (2019). Forberedt for fag: En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. NIFU Arbeidsnotat 2019:20. http://hdl.handle.net/11250/2632246

Underthun, A., & Ingelsrud, M. H. (2019). Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging. AFI Rapport 07/2019. https://hdl.handle.net/10642/8921


Masteroppgaver

2021

Bakketeig, S. S. (2021). Hvordan påvirker teknologisk utvikling etterspørselen etter arbeid? - En gjennomgang av økonomisk litteratur og analyse av sysselsettingen i finansnæringen i Norge etter år 2000. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2763242

Holt, E. H. (2021). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - Avhenger de av næringsgruppe? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2762961

Veretenikova, M (2021). Power of love? An empirical analysis of married women’s bargaining power on the probability of separation in Norway. UiT The Arctic University of Norway. https://hdl.handle.net/10037/22552

2020

Brekke, S., Grov, H. M., & Pedersli, T. E. M. (2020). Local Population Characteristics and House Prices: Evidence From Norwegian Microdata. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/2776965

Byenstuen, L. J. B. (2020). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen 2011. Var det geografisk variasjon? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/23347

Dehli, M. M. & Kunze, A. (2020). Gender differences in the labour market : explaining the gender wage gap : empirical evidence from Norway. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/2679896

Hillesund, S. (2020). Syk av samhandling? Sykefravær blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien etter Samhandlingsreformen. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/23010

Langaas, S. F. (2020). Intergenerasjonell inntektsmobilitet: hvordan forklare den geografiske variasjonen? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2720660

Nordli, S. S. (2020). A chip off the old block or not? An analysis of parents' influence on their children’s choice of educational field. UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/19479

Pettersen, M. (2020). Tredeling av foreldrepermisjonen-et steg mot en despesialisert arbeidsfordeling? En effektevaluering av foreldrepermisjonsreformen i 2013. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/2784507

2019

Gravdal, E. A. & Sleire, M. H. (2019). Estimating taxable income responses using the Norwegian tax reform in 2006. Handelshøyskolen BI. http://hdl.handle.net/11250/2623755

Helset, P. G. (2019). Innvandra og innfødde nordmenn sin intergenerasjonelle mobilitet. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/20418

Nytun, M. (2019). Intergenerasjonell inntektsmobilitet: En undersøkelse av persistens i inntektsulikhet mellom innvandrere og nordmenn i Norge. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/20434

Pezelj, S., & Tyvand, P. (2019). Immigration and firm performance: evidence from Norway: an examination of the effect of employed immigrants on firm financial performance. NHH. https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/2609778/masterthesis.PDF?sequence=1

Tharma, G., & Hauge, M. (2019). Expected Longevity-A Study of the Norwegian Pension System. BI Oslo. https://biopen.bi.no/bi-xmlui/bitstream/handle/11250/2623441/2287151.pdf?sequence=1

Ulset, H. & Vigdel, K (2019). The effect from Reform 97 on the high school graduation gender gap. University of Stavanger, Norway. http://hdl.handle.net/11250/2618910

2018

Hojem, A., & Hui, S. M. (2018). Eldres yrkesdeltakelse : en deskriptiv studie om pensjoneringsadferd og holdninger til eldre i tjenesteytende virksomheter. Norges Handelshøyskole. http://hdl.handle.net/11250/2586240