Bibliografi

Bibliografien inneholder informasjon om noen av publikasjonene som er basert på bruk av microdata.no.

Dersom du bruker microdata.no i din forskning - send gjerne informasjon om dine publikasjoner til support@microdata.no, slik at vi kan legge dem til her.

I det pågående Microdata2-prosjektet (2020-2023) arbeider vi med løsninger for datasitering, men inntil videre vedlikeholder vi denne bibliografien manuelt.


Publikasjoner

2021

Elstad, J. I. (2021). Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten. Nova Notat;6:2021. https://hdl.handle.net/11250/2774588

Faccio, T., & Iacono, R. (2021). Corporate Income Taxation and Inequality: Review and Discussion of Issues Raised in The triumph of injustice — How the rich dodge taxes and how to make them pay (2019). Review of Income and Wealth. https://doi.org/10.1111/roiw.12528

Gauffin, K., Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies, 1–24. https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1882685

Iacono, R., & Palagi, E. (2021). A Micro Perspective on r > g. HAL. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03131196

Iversen, J. M. V., Haraldsvik, M., & Nyhus, O. H. (2021). Ulikheter i lærerstatistikk. SØF-rapport 4/21. NTNU Samfunnsforskning AS. https://hdl.handle.net/11250/2760942

Midtsundstad, T., & Nielsen, R. A. (2021). Det erfarne blikket - Seniorer i pleie- og omsorgssektoren. Fafo-rapport 2021:20. https://fafo.no/images/pub/2021/20790.pdf

Onsager, K., Eika, A., Ruud, M. E., Monkerud, L., Orderud, G., & Tønnessen, M. (2021). Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling. NIBR-rapport 2021:2. https://hdl.handle.net/11250/2766213

Storeng, S. H., Øverland, S., Skirbekk, V., Hopstock, L. A., Sund, E. R., Krokstad, S., & Strand, B. H. (2021). Trends in Disability-Free Life Expectancy (DFLE) from 1995 to 2017 in the older Norwegian population by sex and education: The HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 140349482110117. https://doi.org/10.1177/14034948211011796

Tønnessen, M., & Syse, A. (2021). Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force - and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity. NIBR-kortnotat 2021:1. https://hdl.handle.net/11250/2755112

2020

Barlindhaug, R., & Nygaard, M. (2020). Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner. NIBR-rapport 2020:9. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6466

Bysveen, M., Wiebe, K. S., Støa, P., & Johansen, L. L. (2020). Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen. SINTEF-rapport 2020:00251. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2654833/2020-00251.pdf?sequence=1

Drange, I. (2020). Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak: Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 61(04), 343–371. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291x-2020-04-02

Elstad, J. I., & Heggebø, K. (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. https://doi.org/10.18291/njwls.122596

Frøyland, K., Spjelkavik, Ø., Bernstrøm, V. H., Ballo, J. G., & Frangakis, M. (2020). Lindesneslosen – Sluttrapport. AFI-rapport 2020:11. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6495

Hansen, T. M., Helland, Y., Augestad, L. A., Rand, K., Stavem, K., & Garratt, A. (2020). Elicitation of Norwegian EQ-5D-5L values for hypothetical and experience-based health states based on the EuroQol Valuation Technology (EQ-VT) protocol. BMJ Open, 10(6), e034683. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-034683

Høst, H., & Skålholt, A. (2020). Potensialet for lærlinger i statlige virksomheter. NIFU-rapport, 2020:11. https://hdl.handle.net/11250/2651530

Iacono, R., & Ranaldi, M. (2020). The wage curve across the wealth distribution. Economics Letters, 196, 109580. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109580

Johansen, S. (2020). microdata. Tidsskrift for Boligforskning, 3(01), 87–98. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-06

Morgan, M., & Neef, T. (2020). 2020 DINA Update for Europe. World Inequality Lab – Technical Note N° 2020/04. https://www.researchgate.net/profile/Marc-Morgan-3/publication/352363007_2020_Distributional_National_Accounts_Update_for_Europe/links/60c5d9fda6fdcc2e613cd1fe/2020-Distributional-National-Accounts-Update-for-Europe.pdf

Nygaard, M., & Vik, L. (2020). Skatt fra studenter i Oslo. NIBR-rapport 2020:12. https://hdl.handle.net/20.500.12199/3528

Slettebak, M. H. (2020). Does international labour migration affect internal mobility in rural Norway? In International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (pp. 175–192). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003022367-13

Østhus, S., & Nielsen, R.A. (2020). Barn som lever i fattigdom. Fafo-notat, 2020:05. https://fafo.no/images/pub/2020/10318.pdf

2019

Ballo, J. G. (2019). Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society, 34(2), 336–355. https://doi.org/10.1177/0950017019868139

Ballo, J. G. (2019). Microdata. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 60(04), 398–408. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291x-2019-04-04

Elstad, J. I., & Heggebø, K. (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys På Arbeidslivet, 36(03), 139–157. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-03-03


Masteroppgaver

2021

Bakketeig, S. S. (2021). Hvordan påvirker teknologisk utvikling etterspørselen etter arbeid? - En gjennomgang av økonomisk litteratur og analyse av sysselsettingen i finansnæringen i Norge etter år 2000. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2763242

Holt, E. H. (2021). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - Avhenger de av næringsgruppe? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2762961

Veretenikova, M (2021). Power of love? An empirical analysis of married women’s bargaining power on the probability of separation in Norway. UiT The Arctic University of Norway. https://hdl.handle.net/10037/22552

2020

Byenstuen, L. J. B. (2020). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen 2011. Var det geografisk variasjon? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/23347

Dehli, M. M. & Kunze, A. (2020). Gender differences in the labour market : explaining the gender wage gap : empirical evidence from Norway. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/2679896

Hillesund, S. (2020). Syk av samhandling? Sykefravær blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien etter Samhandlingsreformen. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/23010

Langaas, S. F. (2020). Intergenerasjonell inntektsmobilitet: hvordan forklare den geografiske variasjonen? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2720660

Nordli, S. S. (2020). A chip off the old block or not? An analysis of parents' influence on their children’s choice of educational field. UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/19479

2019

Gravdal, E. A. & Sleire, M. H. (2019). Estimating taxable income responses using the Norwegian tax reform in 2006. Handelshøyskolen BI. http://hdl.handle.net/11250/2623755

Helset, P. G. (2019). Innvandra og innfødde nordmenn sin intergenerasjonelle mobilitet. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/20418

Nytun, M. (2019). Intergenerasjonell inntektsmobilitet: En undersøkelse av persistens i inntektsulikhet mellom innvandrere og nordmenn i Norge. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/20434

Ulset, H. & Vigdel, K (2019). The effect from Reform 97 on the high school graduation gender gap. University of Stavanger, Norway. http://hdl.handle.net/11250/2618910

2018

Hojem, A., & Hui, S. M. (2018). Eldres yrkesdeltakelse : en deskriptiv studie om pensjoneringsadferd og holdninger til eldre i tjenesteytende virksomheter. Norges Handelshøyskole. http://hdl.handle.net/11250/2586240